Szczegóły Płatnika

Start -> Katalog Płatników -> szczegóły

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Informacja
Nazwa
ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres
Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Arkońska 45

Adres uniwersalny
71470|326201|0977976|0977976|00410|630210|202908|45|

Regon
01581798500096

Telefon
(91) 425 11 81

Adres e-mail
sekretariat@nfz-szczecin.pl

WWW
www.nfz-szczecin.pl

Adres skrzynki podawczej

Zakres działalności
Szpitalnictwo
Szpitale wielospecjalistyczne
Szpitale psychiatryczne i odwykowe
Szpitale psychiatryczne i odwykowe
Szpitale (jedno-)specjalistyczne (inne niż psychiatryczne i odwykowe)
Sanatoria i uzdrowiska (inne niż szpitale uzdrowiskowe)
Stacjonarne zakłady opieki pielęgnacyjnej i długoterminowej
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze inne niż psychiatryczne
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne
Ośrodki opiekuńcze dla osób starszych
Hospicja stacjonarne
Pozostałe zakłady opiekuńcze
Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej,
Przychodnia stomatologiczna
Pozostałe przychodnie (jedno-)specjalistyczne
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
Centrum planowania rodziny
Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego
Ambulatoryjny ośrodek zabiegowy
Stacja dializ
Pozostałe ośrodki wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
Ośrodek diagnostyki
Świadczeniodawca w zakresie opieki domowej
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Pozostali świadczeniodawcy w zakresie opieki ambulatoryjnej
Stacja (podstacja) pogotowia ratunkowego, jednostka opieki doraźnej
Bank krwi i organów, centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
Żłobek
Ośrodek opieki nad niepełnosprawnymi
Pozostali świadczeniodawcy opieki ambulatoryjnej
Jednostki prowadzące i administrujące programy zdrowia publicznego
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
Usługi lecznicze
Leczenie stacjonarne
Leczenie „jednego dnia”
Leczenie ambulatoryjne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Leczenie stomatologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie w trybie hostelowym
Leczenie w domu pacjenta
Pozostała opieka ambulatoryjna
Usługi rehabilitacyjne
Rehabilitacja stacjonarna
Rehabilitacja dzienna
Rehabilitacja ambulatoryjna
Rehabilitacja w domu pacjenta
Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym
Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
Badania laboratoryjne
Diagnostyka obrazowa
USG
tomografia komputerowa
rentgenodiagnostyka
rezonans magnetyczny
scyntygrafia
angiografia
endoskopia
inne
Pomoc doraźna
Wyjazdowa pomoc lekarska
Nocna pomoc lekarska
Dzienna pomoc lekarska
Pomoc doraźna – świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
Pomoc doraźna – ratownicze zespoły wyjazdowe
Pomoc doraźna – ratownictwo lotnicze i śmigłowcowe
Pomoc doraźna – ratownictwo wodne
Pomoc doraźna – ratownictwo górskie
Pozostałe
Usługi w zakresie dializowania
Pobieranie oraz magazynowanie krwi, organów oraz szpiku kostnego
Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
Pobieranie oraz magazynowanie organów,  tkanek oraz szpiku kostnego
Usługi pielęgnacyjne
Opieka nad osobami w starszym wieku
Pozostałe usługi pomocnicze
Dostarczanie produktów medycznych dla pacjentów ambulatoryjnych
Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
Sprzęt terapeutyczny i pozostałe dobra medyczne trwałego użytku
Okulary i pozostałe produkty optyczne
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Środki wspomagania słuchu
Techniczne urządzenia medyczne
Przedmioty protetyki stomatologicznej
Pozostałe medyczne dobra trwałego użytku
Profilaktyka i zdrowie publiczne
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
Zdrowie matki i dziecka
Opieka nad zdrowym dzieckiem
Inna
Medycyna szkolna
Zapobieganie chorobom zakaźnym
Szczepienia
Zapobieganie chorobom niezakaźnym
Medycyna pracy
Badania kierowców
Medycyna sportowa
Oświata i promocja zdrowia
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
Funkcje powiązane z ochroną zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Kontrola żywności, higieny i wody pitnej
Zdrowie środowiskowe
Nadzór radiologiczny
Nadzór i kontrola sanitarna
Nadzór epidemiologiczny
Numer identyfikacji w rejestrach medycznych - REGON
01581798500096