Obowiązek przekazywania danych do SEZOZ wynika z zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy,  informacje o wyrobach medycznych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach przekazywane są przez podmioty lecznicze w sposób określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Mając powyższe na uwadze, obowiązek przekazywania do SEZOZ informacji dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych, które takie wyroby posiadają.

Tak, do przekazywania  informacji do SEZOZ zobligowane są wszystkie podmioty lecznicze, również niepubliczne, nieposiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wykaz wyrobów medycznych stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach.Jeśli podmiot leczniczy nie posiada wyrobów medycznych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach, musi logować się do SEZOZ i wprowadzać informacje o braku takich wyrobów?

Nie, jeśli podmiot leczniczy nie posiada wyrobów medycznych wskazanych w ww. rozporządzeniu, nie ma obowiązku logowania się do SEZOZ.

W pierwszej kolejności loguje się Administrator lokalny, który wybiera przycisk „Zaloguj jako administrator lokalny”. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu logowania systemu RPWDL, gdzie należy wybrać opcję „System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia”, a następnie wprowadzić swój login i hasło z systemu RPWDL.

.

 

Aby pracownik podmiotu leczniczego miał dostęp do SEZOZ musi otrzymać odpowiednie uprawnienia od Administratora lokalnego.

Wprowadzeniu podlegają tylko wyroby wymienione w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach

Lista wyrobów jest dostępna bezpośrednio na stronie: https://sezoz.ezdrowie.gov.pl/MedicalProducts w rozwijanej liście „Rodzaj wyrobu medycznego”. Braku wyrobów nie zgłaszamy.

 1. W pierwszej kolejności Użytkownik zakłada konto w Systemie Administracji P2 (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/).

Uwaga! Jeżeli administrator chce występować w roli użytkownika, podczas rejestracji konta musi podać login i adres e-mail inny niż w aplikacji RPWDL.

 1. Administrator posiadający konto w RPWDL jest administratorem lokalnym w aplikacji SEZOZ (używa tego samego loginu i hasła jak w RPWDL).
 2. Administrator nadaje uprawnienia użytkownikowi w zakładce Administracja użytkownikami dodaj uprawnienia.
 3. Po nadaniu/dodaniu przez administratora uprawnień dla użytkownika/ów, użytkownik będzie mógł zalogować się w Systemie SEZOZ (poprzez wybranie funkcji „zaloguj się” i dodać wyroby medyczne.

- dostęp do Internetu,

- konto na P2(użytkownik SEZOZ), konto w RPWDL (administrator lokalny usługodawcy),

- Przeglądarka FF najwyższa wersja,

- Zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,

- Podpis elektroniczny (PZ ePUAP lub kwalifikowany - zgłoszenia wyrobu medycznego)

Tak, wystarczy, użyć przycisk Zapis na formularzu Wyrobu Medycznego (prawy dolny róg), wówczas Wniosek będzie miał status Wprowadzony.

Wyroby Medyczne, następnie kafelek Lista zgłoszeń Wyrobów Medycznych, na której będą widoczne wszystkie wyroby medycznewprowadzone przez użytkownika.

Użytkownik ma możliwość edycji swoich wniosków. Poniżej kroki, jakie należy wykonać, celem zaktualizowania danych.

 1. Należy wejść na: Rejestr Wyrobów Medycznych
 2. Wyszukać interesujący nas wyrób medyczny
 3. Wybrać opcję: Wycofaj wyrób
 4. Zaznaczyć checkbox ‘Wycofanie okresowe’ oraz w pola daty wybrać dzisiejszą datę. Proszę wpisać powód wycofania np. ‘Aktualizacja Daty Badania technicznego’
 5. Wyrób medyczny zostaje ‘przeniesiony’ do Listy zgłoszeń Wyrobów Medycznych. Należy wyszukać wyrób (status WYCOFANY) i nacisnąć opcję ‘aktualizuj’.
 6. Wprowadzić aktualizację daty ważności badania technicznego i użyć funkcji: Podpisz i wyślij
 7. Wyrób znów pojawi się w rejestrze ze statusem wprowadzony.

Badania finansowane ze środków publicznych * - liczba badań wykonanych na danym urządzeniu ze środków publicznych w ciągu ostatnich 12 mies.

Badania finansowane ze środków komercyjnych * - liczba badań wykonanych na danym urządzeniu ze środków prywatnych w ciągu ostatnich .12 mies.

Numer pozwolenia na realizację świadczeń zdrowotnych * - wpis do ewidencji działalności leczniczej, numer księgi rejestrowej RPWDL

Data pozwolenia na realizację świadczeń zdrowotnych* - data uzyskania wpisu data rejestracji w RPWDL