Celem utworzenia Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest gromadzenie i zarządzanie informacjami na temat zasobów ochrony zdrowia w szczególności:
- wyrobów medycznych,
- środków ochrony osobistej
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z póz. zm.);

System będzie umożliwiał usługodawcom zgłoszenie zasobu do centralnego rejestru z wykorzystaniem formularzy elektronicznych dostępnych poprzez aplikację WWW. System pozwoli użytkownikom na dostęp do zintegrowanych, spójnych i wiarygodnych danych o zasobach w ochronie zdrowia. Poprzez analizę tych danych możliwe będzie planowanie optymalnego rozmieszczenia i wykorzystania zasobów (wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej) w systemie ochrony zdrowia w celu jak najefektywniejszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli.

Dzięki współpracy z innymi rejestrami państwowymi system pozwoli na analizy porównawcze danych o zasobach w ochronie zdrowia z danymi o realizacji świadczeń zdrowotnych.

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia pozwoli osiągnąć następujące korzyści:


  • - weryfikacja możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych na danym terenie poprzez informacje o liczbie i rodzaju sprzętu, który może realizować dane świadczenie zdrowotne,
  • - wsparcie procesów decyzyjnych organów finansujących w zakresie celowości zakupu sprzętu medycznego na danym terenie,
  • - możliwość weryfikacji przez podmioty kontraktujące świadczenia zdrowotne faktu posiadania określonego sprzętu medycznego poprzez obecność w rejestrze systemu SEZOZ,
  • - możliwość planowania i wsparcia kontroli w zakresie wyrobów medycznych poprzez uzyskanie listy i lokalizacji sprzętu określonego typu,
  • - dostarczenie informacji lekarzom, badaczom naukowym i pacjentom o możliwości realizacji badań na terenie kraju poprzez udostępnienie informacji o lokalizacji sprzętu,
  • - możliwość planowania wymiany sprzętu na danym terenie poprzez analizy żywotności sprzętu.