Akty prawne regulujące działanie Systemu Ewidencji Zasobów w Ochronie Zdrowia


USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia czytaj dalej..

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia czytaj dalej..

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji czytaj dalej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych czytaj dalej..